Město Benátky nad Jizerou
Město Benátky nad Jizerou Oficiální stránky města

Odpadové hospodářství

Komunální odpad

Poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději k 31. 3. každého roku.

Číslo bankovního účtu: 182-0483202319/0800

Výše 420,- Kč/osoba.

Jako variabilní symbol uvádějte číslo přidělené v loňském roce.

V případě potřeby sdělí správný variabilní symbol paní Jana Carvová (referent správy a bytového fondu), tel. 326 375 328, carvova@benatky.cz

Úhradu lze provést bankovním převodem, poštovní poukázkou A na pobočkách české pošty či v hotovosti/platební kartou na pokladně městského úřadu v úřední dny.

Přehled svozů komunálního odpadu
(Pokud není uvedeno jinak jedná se o ulice v k.ú. Staré a Nové Benátky)

Kbel (celý)
Platanová
Ořechová

Boženy Němcové
Mladská čp. 659 – 664
5. května (1100l ohrádka za květinkou) čp. 12
Nám. 17. listopadu čp. 593 (DPS 4 ks 1100l)
Dražice (vyjma nepřístupných lokalit)
Letní stadion

Tříděný odpad

Seznam sběrných míst tříděného odpadu

Seznam naleznete ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 273.51 kB.

Přehled svozu tříděného odpadu

Svozový kalendář TŘÍDĚNÉHO A BIO ODPADU pro rok 2023 (165.46 kB)

Svozový kalendář TŘÍDĚNÉHO A BIO ODPADU pro rok 2024 (167.62 kB)

Nezapomínejte připravit popelnice již večer před svozem. Svoz odpadu začíná již od 5:00 hodin ráno. Děkujeme

Při třídění odpadu je nutností důkladné minimalizování odpadu tak, aby zůstala vhozová část kontejneru stále průchozí. V níže uvedeném odkazu naleznete návod, jak na to.

Jak správně minimalizovat odpad

Sběr přepálených rostlinných olejů a tuků z domácností

Seznam sběrných míst naleznete ZDE. Přepálené rostlinné oleje a tuky můžete nadále odkládat i ve sběrném svoře Technických služeb města Benátky nad Jizerou ve Kbele

- Použitý olej slévejte do PET lahví o obsahu max. 2 l.

- Uzevřenou PET lahev vhazujte do sběrné nádoby.

Do následujících ulic není povolen vjezd vozidlům s celkovou hmotností nad 3,5 tun a svoz bude prováděn vhodnými dopravními prostředky

Zimní stadion – Obodř
BnJ Urbanovka
BnJ Zbytek Raabova
okolo restaurace Hroch a dále od čp. 473 směrem na Dražice)
Dražice od mostu k obchodu Hanička
Dražice Ovčín k č.p. 91
Dražice u hradu k čp. 25 + 55-57
Pod Brdy
BnJ – Jizerní
Pickova ke cvičišti
Pod Remízkem (č.p. 303+503+281+502+50+500)
Obodř – U Jizery
Obodřecká
V Zahradách
Kordinů
Zimní stadion
Obodř Podskalská k čp. 104 včetně
Obodř u rekultivované skládky
Obodř Na Vyhlídce od Pizzerie nahoru do kopce
BnJ Revoluční
BnJ Podolecká – k jezu

V ulici Pod Stráněmi od čp. 104 směr Kochánky nebude prováděn svoz odpadu od nemovitostí, ale ze společného sběrného místa dle vyhlášky města

Pražská
U Cukrovaru
tř.Osvobozených politických vězňů
Dělnická
Tovární
V olšinách
Františka Adámka
Vrutická
V Zahradkách
Bratří Bendů
Spojovací
Mladská
V Koreji
Jana z Dražic
U Kostela
Lidická
Červíčkova
Lipnická
Komenského
U Školy
Kalistova
Šnajdrova
5.května (bez 1100l ohrádka za květinkou)
Nám. 17. listopadu (DPS čp. 593 4 ks 1100l)

Smetanova čp. 39 (Záložna)

Čeňka Prause
Pickova
Dr. Nováka
Krouského
Jiráskova
Žižkova
U Silvie
Soukalova
Dražická
Raabova (odbočka na Urbanovku k čp.433)
Nad Vinicemi
Kvapilova
Nad Remízkem
U Vodojemu
Modranská
Františka Borovičky
Václava Černého

Platanová
Ořechová
Mladská čp. 659 – 664
5.května (1100l ohrádka za květinkou)
Podolecká (Vyjma k jezu)
Vaněčkova
5. května
Vrťátkova
Na Kosince
Ladislava Vágnera
Nám. 17.listopadu čp.593 (DPS 4 ks 1100l)
Husovo náměstí
Smetanova
Tyršova
Miroslava Soumara
Letní stadion
Mělnická (Obodř)
Okolo parčíku Na Vyhlídce (Obodř)
Jiřího Wolkera (Obodř)

Seriál o odpadech

Článek 1 – Odpadová legislativa a novinky od roku 2022

Již minulý rok vyšla nová odpadová legislativa, která je tvořena zejména zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech. Nové zákony implementovaly předpisy evropských směrnic do české legislativy a vlivem jejich platnosti došlo ke změnám odpadového hospodářství, které se dotkly jednotlivých občanů, podnikajících osob, obcí a měst, ale také krajů a celé republiky.

Zvýšení poplatku za ukládání komunálních odpadů na skládky

Největší a nejdiskutovanější změnou, která přišla s novou odpadovou legislativou, je zvýšení poplatků za uložení odpadů na skládku, které musí obce a města uhradit. Hlavním důvodem zvýšení ceny poplatku je motivovat obce, a tím i jejich občany k důslednějšímu třídění jednotlivých komodit a snížení množství odpadu ukládaného na skládky. Pokud obec produkuje skládkované odpady do stanoveného limitu (v roce 2022 produkce do 190 kg na obyvatele), platí skládkovné ve zlevněné sazbě ve výši 500,- Kč za tunu odpadů.
Vše, co se vyprodukuje nad stanovený limit, je zpoplatněno 900,- Kč za tunu skládkovaných odpadů. Zlevněná sazba 500 Kč za tunu skládkovaného odpadu je platná pro každý rok, ale stanovený limit produkce skládkovaných odpadů na obyvatele města se každoročně snižuje a plná výše poplatku skládkovného se každoročně zvyšuje, a to až do roku 2029.

Mezi komunální odpady města Benátek nad Jizerou, které zpravidla končí na skládkách, patří:

 • Směsný komunální odpad – běžný odpad z domácností, který končí v černých popelnicích,
 • Uliční smetky – odpad z úklidu ulic,
 • Objemný odpad – odpad předávaní na sběrném dvoře, který nelze uložit do nádob
  na směsný komunální odpad.

Proto, aby Benátky nad Jizerou neplatily vyšší poplatek za ukládání komunálních odpadů na skládky, je potřeba snížit množství směsného komunálního odpadu, uličních smetek a objemného odpadu. V případě, že se produkce těchto odpadů podaří snížit tak,
aby se město vešlo do „zlevněného“ limitu, lze očekávat, že město nebude zvyšovat místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Obrazek 1

Zákaz skládkování do roku 2030

Další významnou změnou je stanovení zákazu skládkování od roku 2030, kdy nebude možné ukládat využitelné odpady na skládku. Všechny tyto odpady, které se momentálně skládkují, budou muset být minimálně od roku 2030 důkladně roztříděny, a to tak, aby jen minimální zbytkové množství bylo odstraněno např. v zařízeních pro energetické využití odpadů.
Již během uvedení v platnosti byly kladeny otázky, zdali je v České republice dostatek zařízení k nakládání se separovanými odpady, které by dokázaly separované odpady připravit k dalšímu využití. Bohužel v současné době je takových zařízení u nás spíše výrazný nedostatek, ale je jisté, že těchto zařízení, které dokážou zpracovat recyklovatelné složky odpadů k dalšímu použití, bude v následujících letech přibývat.

Zvýšení množství recyklovatelných složek a povinný sběr textilu od roku 2025

Stanoveny byly také cíle pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek, a to pro rok 2025 minimálně 60 % komunálních odpadů.  Do dnešního dne město Benátky nad Jizerou určilo místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu (sběrná hnízda s nádobami, popř. na sběrném dvoře), a to nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků. Nový odpadový zákon zavádí od roku 2025 povinnost odděleného sběru textilu. V Benátkách nad Jizerou je textil sbírán v rámci prevence a charity (tj. není odpadem), ale v rámci odpadů jsou sbírány oděvy. V roce 2021 bylo odděleně soustřeďováno 35,2 % recyklovatelných složek.

Obrazek 2

Stavební a demoliční odpad

Čekají Vás stavební práce, během kterých vznikne stavební a demoliční odpad? Podle nové odpadové legislativy musíte mít i jako občan od roku 2022 zajištěno nakládání se vznikajícím stavebním odpadem písemnou smlouvu s firmou, které stavební a demoliční odpad předáte,
a to již před samotným vznikem tohoto odpadu. Dále je potřeba, aby stavební a demoliční odpady byly odděleně soustřeďovány na znovupoužitelné a recyklovatelné stavební odpady, využitelné stavební odpady v režimu vedlejšího produktu (zeminy, kamenivo a znovuzískané asfaltové směsi) a nebezpečné stavební odpady.

Nové obecně závazné vyhlášky města

Od 1. 1. 2022 nabyly účinnosti následující obecně závazné vyhlášky města Benátky nad Jizerou:

 • č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a
 • č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství definuje sazbu poplatku ve výši 420,- Kč/rok. Poplatníkem je každá fyzická osoba přihlášená ve městě Benátky nad Jizerou, nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města Benátky nad Jizerou.

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství stanovuje odděleně soustřeďované komunální odpady, svoz nebezpečného odpadu, svoz objemného odpadu, soustřeďování směsného komunálního odpadu, nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu, nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci zpětného odběru a nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Závěr

Výše uvedené zákony a vyhlášky, které se podepsali na podobě obecně závazných vyhlášek města Benátky nad Jizerou, vešly v platnost dříve, než veřejnost očekávala a obce a města
na ně nebyla plně připravena. Přesto je nutno na ně okamžitě reagovat a dodržovat je. Z hlediska obcí a jejich obyvatel se jedná o zpřísnění cílů na následující roky. Cíle jsou nastaveny tak, aby docházelo ke zkvalitnění služeb odpadového hospodářství a postupnému přechodu
na cirkulární ekonomiku při minimalizaci jakýchkoliv potenciálních škod na životním prostředí.

Otázky a odpovědi

Co je to hierarchie nakládání s odpady?

Hierarchie nakládání s odpady je posloupnost způsobů nakládání s odpady, které jsou seřazeny od nejlepšího způsobu nakládání až po nejhorší. Pravidlem je, že vždy by měl být vybrán ten způsob nakládání, který je dle této posloupnosti významnější:

 1. Předcházení vzniku odpadů – odpad nevzniká (nekupujeme balenou vodu
  a pijeme kohoutkovou vodu, kompostujeme bioodpad, …)
 2. Příprava pro znovupoužití – Opakované použití produktu, popř. jeho částí (využití opakovatelně využitelných nádob na nápoje při kulturních akcích, opakovatelně použitelných sáčku při nákupu potravin, …)
 3. Využití materiálu k recyklaci – Oddělení využitelných složek odpadu (papír, plast, sklo, textil, kov, bioodpad, oleje a tuky) a jejich využití
 4. Jiné využití – využití k výrobě energie v ZEVO (tj. zařízení pro energetické využití odpadu)
 5. – spalování, skládkování

Odpad, který nebude moct být od roku 2030 skládkován, bude spalován?

Neočekává se, že by odpad, který je doteď ukládán na skládky, byl od roku 2030 v plném množství spalován v zařízeních pro energetické využití odpadu – dle výše zmíněné hierarchie je energetické využití jednou z „posledních“ variant nakládání s odpady, a proto by mělo být dosaženo vyšší účinnosti separace a recyklace.

Článek 2 – Třídění odpadu v Benátkách nad Jizerou

Dle platné odpadové legislativy je každá obec v České republice povinna určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu.

Město Benátky nad Jizerou tuto povinnost již plní. Po městě se nacházejí nádoby na tříděný papír a lepenku, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony, biologicky rozložitelný odpad, textil, jedlé oleje a tuky, a to na vybraných sběrných místech rozmístěných po městě. Aktuální seznam sběrných míst naleznete ZDE. Občané města mohou také zdarma odkládat nebezpečné komunální odpady, ale také například textil, elektronická zařízení, dřevo, kovy, biologicky rozložitelný odpad, objemný odpad a pneumatiky, na sběrném dvoře.

Na území města se nachází 43 sběrných míst, které jsou tvořeny z celkem 54 nádob na papír a lepenku, 67 nádob na plasty, 39 nádob na sklo, 13 nádob na kovy, 47 nádob na nápojový karton, 6 nádob na jedlé oleje a 11 nádob na textil. Na 4 sběrných místech se nachází podzemní kontejnery namísto klasických nádob, které pojmou několikanásobné množství odpadů než běžné nádoby o objemu 1 100 litrů. V Benátkách nad Jizerou již také proběhl tzv. „door-to-door“ sběr, při kterém došlo k rozdání nádob na tříděné složky (papír a plast) přímo do domácností, odkud jsou také pravidelně sváženy. Aktuálně je rozdáno zhruba 1 300 nádob na papír a 1 300 nádob na plasty. Svozová společnost zapůjčila do domácností 1 200 nádob na bioodpady.

V roce 2021 bylo vyprodukováno celkem 3 584,8 tun komunálních odpadů. Ten je tvořen zejména směsným (zbytkovým) komunálním odpadem z černých popelnic (2 036,5 tun), objemným odpadem ze sběrného dvora (229,8 tun), uličními smetky z čištění a údržby městských povrchů (53,0 tun) a odděleně soustřeďovanými odpady, které lze separovat na sběrných místech, do rozdaných nádob přímo v domácnostech, nebo také na sběrném dvoře.

Odděleně soustřeďované komunální odpady v Benátkách nad Jizerou v období 2017 - 2021

Obr.1

Zdroj: ISES, s.r.o.

Produkce tříděných odpadů (kromě plastů, jejichž produkce se mezi roky 2020 a 2021 snížila) se od roku 2018 každoročně zvyšuje. Největší podíl vytříděných odpadů zabírá biologicky rozložitelný odpad, kterého bylo v roce 2021 vyprodukováno 665,3 tun. V roce 2021 bylo dále vytříděno 203,9 tun papíru, 149,7 t plastu, 98,6 tun skla, 27,2 tun oděvů 13,7 tun kovů, 6,4 t nápojových kartonů a 0,6 tun jedlých olejů a tuků.

Dle platné legislativy jsou Benátky nad Jizerou povinné zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %. Za rok 2021 se v Benátkách odděleně soustřeďovalo pouze 34,5 % komunálních odpadů! Od roku 2030 je navíc stanoven zákaz skládkování odpadu a do té doby je nezbytné, aby se předcházelo vzniku odpadů, odděleně soustřeďovalo a následně využívalo co největší množství vzniklých komunálních odpadů.

Kdyby nebyl biologicky rozložitelný odpad odděleně soustřeďován od směsného komunálního odpadu, končil by tak na skládkách odpadu bez dalšího využití. Nejen, že by nebyl plněn cíl snižovat množství směsného komunálního odpadu, ale město by také mělo zvýšené náklady za ukládání odpadu na skládku. Separovaný biologicky rozložitelný odpad je zpravidla využíván na kompostárnách, kde se vlivem biologického rozkladu přeměňuje na organický prostředek pro zlepšení půdy obsahující stabilizované organické látky a rostlinné živiny (kompost).

Důsledkem výše uvedených povinností si město stanovilo cíl snižovat množství směsného komunálního odpadu, který končí na skládkách, a zvýšení odděleného soustřeďování komunálních odpadů. Ke splnění těchto cílů již město zpracovává realizovatelná opatření, která bude nezbytné realizovat.

Proto bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku ohledně sběrných míst v Benátkách nad Jizerou. Napište nám, kde byste požadovali doplnit nádoby na tříděné odpady, popř. kde Vám chybí sběrné místo. Vyplnění formuláře Vám zabere zhruba 3 minuty. Odkaz na dotazník naleznete ZDE.

 

Nejčastější otázky a odpovědi

 1. Co patří do nádoby na biologicky rozložitelný odpad?

Do nádoby na biologicky rozložitelný odpad PATŘÍ zbytky ovoce a zeleniny, listy, rostliny, kousky dřeva, větví, kůry, tráva, sláma, ale také skořápky od vajec, kávová sedlina a papírové čajové sáčky. Do nádob NEPATŘÍ zbytky jídla, kosti, maso, oleje, tuky, části ryb, mléčné výrobky, chorobami napadené rostliny, skořápky ořechů, pecky, popel z uhlí a listí ořešáku.

 

 1. Plánuje se rušení sběrných míst na základě zavedeného „door-to-door“ sběru?

Tzv. „door-to-door“ systém sběru, při kterém má občan města k dispozici nádobu na papír, plast, biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) a zbytkový směsný komunální odpad, je k dosažení nižší produkce směsného komunálního odpadu a zvýšení separace komunálních odpadů velice účinným řešením. Tím, že bylo mezi občany města rozdáno zhruba 1 300 ks nádob plasty, 1 300 ks nádob na papír a 1 200 ks nádob (zapújčených od svozové společnosti) na biologicky rozložitelný odpad, se může v budoucnu stát, že dojde ke snižování počtu sběrných míst, popř. optimalizaci počtu a druhu sběrných nádob na sběrných místech.

 

 1. Významnou složkou směsného komunálního odpadu jsou odpady z kuchyní a stravoven, které jsou nevhodné k separaci s biologicky rozložitelným odpadem. Jak to řeší stravovací zařízení a lze odpady z kuchyní a stravoven odděleně soustřeďovat i z domácností? Jak se tyto odpady skladují?

Odpady z kuchyní a stravoven ze stravovacích zařízení musí být odděleně soustřeďovány a jednotlivé zařízení si oddělený svoz zajišťují sami. Soustřeďování tohoto odpadu z domácností již v několika obcích funguje a lze předpokládat, že se bude tento systém rozšiřovat. Město Benátky nad Jizerou do budoucna uvažuje nad touto možností. Odpad z kuchyní a stravoven je odděleně soustřeďován v uzavíratelných sudech. Odpad je využíván v bioplynových stanicích.

 

Ing. Pavel Šimo

ISES, s.r.o.

Článek 3 – Omezení jednorázových plastových výrobků

Jednorázové nádobí na jedno použití a další plastové výrobky na jedno použití v České republice končí. Nově schválený zákon zahrnuje hned několik typů opatření – od úplného zákazu výrobků, přes omezení jejich spotřeby až po povinné příspěvky výrobců na úklid obcí a měst.
Nová legislativa vstoupí v účinnost již 1. října 2022.

Zákaz používání postihne hlavně jednorázové plastové výrobky, mezi něž patří nápojová míchátka, vatové tyčinky do uší, tyčky k uchycení balonků, nápojové kelímky a krabičky na jídlo.

A jak vypadá náhrada za zakázané jednorázové plastové výrobky? Na trhu se již objevují výrobky, jako například papírové tyčinky do uší, dřevěné příbory, papírové krabičky na potraviny, ale také méně obvyklé talíře ze pšeničných otrub, které nahrazují podobné výrobky z plastu. Jednorázové výrobky z těchto neobvyklých (a zejména biologicky rozložitelných) materiálů se budou rozšiřovat. Zákaz jednorázových plastových výrobků ovšem nemusí znamenat konec plastu jako takového. Čím dál oblíbenější jsou například opakovatelně využívané nápojové kelímky, které si pořizují organizátoři kulturních akcí, za které strávníci zaplatí vratnou zálohu, která jim bude po konci konzumace
a odevzdání kelímku vrácena.

Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že z nového programového období Operačního programu Životní prostředí pro období let 2021 až 2027 půjde na podporu přechodu na oběhové hospodářství 7,1 miliardy korun, ze kterých mohou oprávnění žadatele pořídit např. opakovatelně použitelné kelímky včetně myček.

Kromě zákazu jednorázových plastových výrobků přichází s platností zákona také to, že výrobci budou muset označovat výrobky z plastů jednotným značením. V případech určitých produktů, například hygienických vložek, tamponů, vlhčených ubrousků či tabákových výrobků s filtry, musí výrobci uživatele také informovat o tom, jak se jich po použití správně zbavit. Zákon posílí rovněž takzvanou rozšířenou odpovědnost výrobců vybraných plastových odpadů. Výrobci cigaret se budou muset podílet na nákladech za úklid cigaretových nedopalků a jiného plastového odpadu v obcích.

Obr.1

Označování tabákových výrobků s filtry a samostatných filtrů, zdroj: SZPI.

 

Další významnou novinkou budou neoddělitelná víčka od PET lahví. Plastové nádoby na nápoje
o objemu až tři litry, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu, mohou být uváděny na trh pouze tak, že uzávěry a víčka zůstanou během fáze určeného použití výrobku připevněny k nádobě.

Cílem tohoto zákona je snížit produkci plastových odpadů, které byly hojně využívány po desítky let
a tvoří významné množství všech vyprodukovaných odpadů. V Benátkách nad Jizerou bylo v roce 2021 vyprodukováno 149,7 tun vytříděných plastových odpadů, což je přibližně 19,8 kilogramů vytříděných plastových odpadů na obyvatele města. I přes to, že tento zákon rozvíjí předcházení vzniku plastových odpadů, je nadále nezbytné, aby vyprodukované plastové odpady, bez kterých se neobejdeme, byly odděleně soustřeďovány od směsného (zbytkového) komunálního odpadu. Vytříděné plastové odpady jsou následně recyklovány a zpracovávány na jiné plastové výrobky.

Článek 4 – Kam s odpady?

Na veřejných sběrných místech se již nachází několik barevně rozlišených nádob, ve kterých můžou občané města odděleně soustřeďovat vyprodukované komunální odpady. Jedná se zejména o nádoby na papír
a lepenku, nádoby na plasty, nádoby na sklo, nádoby na nápojové kartony, nádoby na jedlý olej a tuk, nádoba na vysloužilé elektrozařízení a nádoby na textil. Přímo k domácnostem byly také rozdány nádoby na papír, plasty a biologicky rozložitelný odpad. Co ale do nich patří a co ne?

Občané města mohou také využívat sběrný dvůr, který je umístěn v areálu Technických služeb města Benátky nad Jizerou na adrese Kbel 120, 294 71 Benátky nad Jizerou, kde mohou ZDARMA odevzdávat textilní materiály, vyřazená elektrozařízení, dřevo, kovy, biologicky rozložitelný odpad, objemný odpad, pneumatiky a nebezpečné odpady.

Děkujeme, že správně oddělujete vyprodukované odpady. Materiálově využitelné separované odpady jsou dále předávány k recyklaci, během které jsou tyto materiály zpracovány na nové výrobky.

PAPÍR A LEPENKA

Do nádob na papír a lepenku PATŘÍ zejména časopisy a noviny, kancelářský papír, lepenka, kartony a papírové obaly. Do nádob NEPATŘÍ použité hygienické potřeby a mastný a znečištěný papír.

PLASTY

Do nádob na plasty PATŘÍ sešlápnuté PET lahve, plastové obaly, fólie a sáčky. Do těchto nádob NEPATŘÍ mastné
a znečištěné obaly, obaly se zbytky potravin, obaly od nebezpečných látek a plastové stavební materiály.

SKLO

Do nádob na sklo PATŘÍ skleněné lahve od nápojů, sklenice a tabulové sklo. NEPATŘÍ do nich keramické výrobky, autosklo, zrcadla, drátované sklo, pokované sklo a zálohované skleněné lahve.

NÁPOJOVÉ KARTONY

Do nádob na nápojové kartony PATŘÍ sešlápnuté krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků. NEPATŘÍ do nich sáčky od kávy a nápojové kartony se zbytky nápoji.

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Do nádob na jedlý olej a tuk PATŘÍ pouze vychladlý kuchyňský olej a tuk v uzavřené PET lahvi. Do nádoby NEPATŘÍ nebezpečné látky a jiné odpady olejů (např. motorové).

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Do nádoby na biologicky rozložitelný odpad PATŘÍ slupky a odkrojky ze zeleniny a ovoce, tráva, listí, seno, piliny
a hobliny, květiny a rostliny, menší kusy dřeva, větve, kůra, papírové čajové sáčky, kávová sedlina, staré pečivo v menším poměru a kompostovatelné nádobí a sáčky. Tyto odpady lze také kompostovat v zahradních kompostérech. Do nádob a kompostérů NEPATŘÍ zbytky masa, kůže, kosti, zbytky vařeného jídla, použité rostlinné oleje a tuky, psí
a kočičí exkrementy, podestýlka masožravých zvířat, chorobami napadené rostliny, skořápky ořechů a pecky, popel z uhlí a uhynulá zvířata.

VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ

Do nádoby na vysloužilé elektrozařízení PATŘÍ veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti, baterie
a akumulátory. Do této nádoby NEPATŘÍ zářivky, autobaterie a rozměrnější zařízení. Rozměrnější zařízení lze odevzdávat na sběrném dvoře.

ODĚVY A TEXTIL

Do nádoby na textil PATŘÍ čisté a v pytli uzavřené textilní materiály. Do nádoby NEPATŘÍ špinavé textilie, umaštěné
a znečištěné hadry, kožichy, molitan a peřiny.

SMĚSNÝ (ZBYTKOVÝ) KOMUNÁLNÍ ODPAD

Do nádoby na směsný komunální odpad PATŘÍ pouze zbytkový odpad, který nelze vytřídit. Jedná se zejména o mastné a silně znečištěné obaly, použité hygienické potřeby, zbytkový komunální odpad a smetí. Do nádoby na směsný komunální odpad NEPATŘÍ nebezpečné odpady, biologicky rozložitelné odpady, stavební odpady a využitelné tříděné odpady.

Článek 5 – Plýtvání potravin a předcházení vzniku odpadů

Každý z nás produkuje odpady – zejména směsný komunální odpad a tříděný odpad z domácností. Podle hierarchie nakládání s odpady bychom měli vzniku odpadů nejprve předcházet. Předcházení vzniku odpadů je totiž vůbec tím nejudržitelnějším nakládáním s odpady – samotný odpad nevzniká. S předcházením vzniku odpadů bychom měli začít u sebe a uvědomit si, které odpady produkujeme zbytečně.

Obr.1

Plýtvání potravinami je problém světového měřítka. Podle některých údajů připadá na jednoho člověka 95 – 115 kilogramů vyhozeného jídla za rok. Z velké části za to může špatná informovanost o vlastní spotřebě. Lidé si to často neuvědomují a ani netuší, kolik jídla, ale i peněz měsíčně vyhodí. Navazující problematikou je plýtvání zdroji, které za produkcí potravin stojí – tedy ku příkladu zemědělská půda, voda, energie a další. Zamezit plýtvání lze pomocí tzv. chytrého nakupování.

V rámci chytrého nakupování není vhodné podceňovat přípravu na nákup. Rozmyslete si, co budete v následujících dnech vařit a napište si nákupní seznam, podle kterého nakupujte suroviny. Nakupujte rozumné množství potravin, které jste schopni do data spotřeby zkonzumovat. Nepodléhejte slevám, během kterých se sice podaří nakoupit výhodněji, ale nadbytečné množství zpravidla končí po době spotřeby v koši. Vhodnější je nakupovat menší množství jídla vícekrát za týden, než udělat jeden velký nákup na čtrnáct dní dopředu.

„Minimální trvanlivost do“ označuje datum, do kterého si potravina uchová svoji deklarovanou kvalitu. Dříve než se rozhodnete potravinu po uplynutí data vyhodit, tak zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda potravina stále ještě nevypadá, nevoní a nechutná dobře.

„Spotřebujte do“ označuje datum, do kterého může být potravina konzumována bezpečně. Po této době spotřeby již není doporučováno potravinu konzumovat.

Výrobky a potraviny od jednotlivých výrobců a dovozců jsou často odlišně zabaleny, proto se také vyplatí dívat na množství a složení obalu, u kterých platí, že o čím jednodušší obal se jedná, tím lépe se bude třídit a recyklovat. Naopak obal, který je vyroben z více druhů materiálu, bude složitější recyklovat. Pokud je to možné, upřednostněte papírový a skleněný obal před obalem plastovým. V rámci volného prodeje ovoce, zeleniny i pečiva, zvažte možnost nákupu opakovatelně využitelných obalů například z textilu. Na nákup si také vezměte vlastní textilní tašky na nákup, které Vám poslouží lépe a déle než jednorázové papírové a plastové tašky, popř. opakovaně využívejte již dříve nakoupené jednorázové tašky.

Před nákupem se také zamyslete, bez kterých výrobků se v domácnosti obejdete. Skvělým příkladem jsou balené vody v PET lahvích, které lze nahradit vodou z vodovodu, pramenů a studánek. Kohoutková voda patří k nejpřísněji sledovaným produktům, většina měst a obcí má její kvalitu velmi dobrou. Pokud Vám vadí chlór, je možné nechat vodu odstát, případně ji přefiltrovat.

Obr.2

Navštívit můžete také např. bezobalové prodejny, které prodávají potraviny do znovupoužitelných obalů a vyhýbají se tak jednorázovým odpadům. V bezobalových prodejnách jsou k zakoupení zejména trvanlivé suché potraviny, ale i čerstvé ovoce a zelenina, některé chlazené výrobky, koření a také čisticí prostředky a další sortiment běžných drogerií. Samotný nákup se však v takové prodejně zpravidla prodraží.

Jakmile se svým nákupem dorazíte domů, dbejte na správné skladování potravin. Správným skladováním potravin můžete výrazně prodloužit jejich životnost. Proto je dobré si udělat průzkum toho, kam správně dávat potraviny, které kupujete. U některých surovin vás to jistě překvapí. Chlad v lednici například vůbec nesvědčí rajčatům, paprikám, citronům nebo bramborám, přesto mnoho lidí tyto potraviny do chladničky dává. Samozřejmostí je pak udržovaná lednice, v níž je teplota ideálně 5 °C.

Článek 6 – Odpadové hospodářství města za rok 2022

V rámci informativní kampaně jsme připravili pro čtenáře Zpravodaje Benátecka stručné informace o odpadovém hospodářství města Benátky nad Jizerou za rok 2022. Do obecního systému odpadového hospodářství jsou započteny odpady soustřeďované v nádobách umístěných po městě i přímo v domácnostech, na sběrném dvoře, ale také například ze školních sběrů. Do produkce odpadů v obecním systému nejsou započteny odpady, které občané odevzdávají do sběren a výkupen odpadů, ale také výrobky s ukončenou životností, které podléhají zpětnému odběru a jsou mimo režim odpadů (například pneumatiky, elektrická zařízení a baterie).

V roce 2022 bylo občany města vyprodukováno téměř 3 478,0 t odpadů. V tomto množství jsou především započteny stavební odpady a komunální odpady (tj. odpad vznikající při běžných činnostech domácností). V porovnání s produkcí odpadů v roce 2021 bylo v roce 2022 vyprodukováno o 201,7 t (5,5 %) méně odpadů. Z hlediska komunálních odpadů bylo v roce 2022 vyprodukováno 3 423,1 t odpadů, což je o 161,7 t (4,5 %) méně než v roce 2021.

Graf – Produkce komunálních odpadů v letech 2018 - 2022

Obr.1

Nejvyšší podíl komunálních odpadů je tvořen odpady, které jsou odstraňovány uložením na skládku. Jedná se především o směsný komunální odpad končící v černých popelnicích, objemný odpad odevzdávaný na sběrném dvoře a uliční smetky ze zpevněných veřejných ploch. Celková produkce skládkovaných komunálních odpadů v roce 2022 byla 2 175,9 t, což je o 143,4 t méně než v roce 2021. V roce 2022 bylo skládkováno 62,6 % komunálních odpadů.

Další významnou složkou komunálních odpadů tvoří využitelné složky odpadů, jako je například papír a lepenka, sklo, oděvy a textil, jedlý olej a tuk. dřevo, plasty, kovy a biologicky rozložitelný odpad. V roce 2022 bylo celkem vyprodukováno 1 244,8 t využitelných komunálních odpadů, což je o 86,6 t více než v roce 2021. K meziročnímu poklesu produkce došlo především u papíru a lepenky, oděvů, dřeva a kovů. K nárůstu naopak došlo u biologicky rozložitelného odpadu a plastů. V roce 2022 bylo odděleně soustřeďováno 35,8 % komunálních odpadů.

Neposlední složku komunálních odpadů tvoří odpady odstraněné spalováním. Především se jedná o odpady s nebezpečnými vlastnostmi, které již nelze jinak využít. V roce 2022 bylo vyprodukováno 1,5 t nebezpečných komunálních odpadů určených ke spalování, což je o 1,8 t nebezpečných komunálních odpadů méně než v roce 2021. Tyto nebezpečné odpady je nezbytné oddělovat od ostatních odpadů v maximální míře. V roce 2022 bylo odstraněno spalováním zhruba 0,04 % komunálních odpadů.

Prosíme obyvatele města, aby vyprodukované odpady nadále řádně třídili do určených nádob. Napomáháte tak k maximalizaci opětovného využití tříděných odpadů a dosažení stanovené 60% účinnosti separace k roku 2025, ale také ke snížení nákladů na provoz odpadového hospodářství. Snížením nákladů dochází k úspoře finančních prostředků v rozpočtu města, které může město investovat (nejen) do rozvoje odpadového hospodářství.

Článek 7 – Jak na bioodpad v Benátkách nad Jizerou?

Biologické odpady jsou významnou skupinou odpadů, kterých vzniká poměrně velké množství a jeho způsob nakládání s nimi značně ovlivňuje obecní systém odpadového hospodářství města. Jak tedy s nimi správně nakládat?

Biologický odpad obsahuje rostlinné živiny a organické látky, které je možno po zpracování v kompostárně uvádět zpět do přírodního koloběhu jako organické hnojivo – kompost, které zvyšuje obsah organické hmoty v půdě, zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu a také je půda lépe chráněna proti erozi.

V Benátkách nad Jizerou je zavedeno oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu prostřednictvím nádob na veřejných sběrných místech, kontejneru na sběrném dvoře a nádob přímo v domácnostech. Biologicky rozložitelné odpady jsou zpracovávány na kompost v zařízení kompostárny, kam jsou vyprodukované biologicky rozložitelné odpady předávány.

Samotný proces tvorby kompostu je závislý na optimálních podmínkách složení kompostu, jeho vlhkosti a teploty, které musí být již od vytvoření zakládky, fázi rozkladu, fázi přeměny a konečné fázi dozrávání, pravidelně monitorovány.

Kompostovat lze také prostřednictvím domácího kompostování. Díky domácímu kompostování lze významně zredukovat obsah odpadkového koše a získat cennou surovinu – kompost. Ten využijete například při každoročním přesazování pokojových rostlin, ale také při pěstování bylinek, ovoce a zeleniny na zahrádce či na balkoně. Ke kompostování lze využít kompostéry různých velikostí, nebo lze kompostovat volně na hromadě. Příprava kompostu není žádná věda, ale i tak je třeba dodržet několik důležitých pravidel. Na 2-3 díly dřevěného (suchého) materiálu přidejte 1 díl zeleného (vlhkého). Do spodní části patří hrubší materiál (dřevní štěpka, hobliny nebo dřevnaté stonky květin), který kompost provzdušní a zajistí odtok vody. Míchejte vlhký (tráva) a suchý materiál (piliny), porézní (větvičky) s hutným (zbytky zeleniny) a hnědý (suché listí) se zeleným (vlhké listí). Když přidáte zeminu, získáte kvalitní humus. Podle typu kompostéru, složení směsi a ročního období je kompost zralý po šesti až dvanácti měsících.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Do nádob na biologicky rozložitelný odpad PATŘÍ slupky a odkrojky ze zeleniny a ovoce, tráva, listí, seno, piliny a hobliny, květiny a rostliny, menší kusy dřeva, větve, kůra, papírové čajové sáčky, kávová sedlina, staré pečivo v menším poměru a kompostovatelné nádobí a sáčky. Tyto odpady lze také kompostovat v zahradních kompostérech.

Do nádob a kompostérů NEPATŘÍ zbytky masa, kůže, kosti, zbytky vařeného jídla, použité rostlinné oleje a tuky, psí a kočičí exkrementy, podestýlka masožravých zvířat, chorobami napadené rostliny, skořápky ořechů a pecky, popel z uhlí a uhynulá zvířata.

 

Do nádob na biologicky rozložitelný odpad a kompostérů nelze ukládat zejména zbytky vařených jídel a odpady živočišného původu. Tyto odpady by negativně ovlivnily proces tvorby kompostu. Město oddělené soustřeďování těchto odpadů (tj. odpadů z kuchyní a stravoven) v rámci obecního systému odpadového hospodářství nezavedlo, avšak např. stravovací zařízení tyto odpady třídí. Odpady z kuchyní a stravoven následně končí v zařízeních bioplynových stanic.

Obr.1

Biologicky rozložitelné komunální odpady mohou dle Ministerstva životního prostředí tvořit až 30 % směsného komunálního odpadu, a proto je nezbytné tyto odpady nadále odděleně soustřeďovat tak, aby bylo skládkováno co nejméně směsného komunálního odpadu a zároveň bylo co nejvíce komunálních odpadů využito. Separací biologicky rozložitelného odpadu je napomáháno k maximalizaci opětovného využití tříděných odpadů a dosažení stanovené 60% účinnosti separace k roku 2025, ale také ke snížení nákladů na provoz odpadového hospodářství. Snížením nákladů dochází k úspoře finančních prostředků v rozpočtu města, které může město investovat (nejen) do rozvoje odpadového hospodářství.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
2
14
1
15
1
16
2
17
2
18
2
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
2
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Aktuální počasí

dnes, středa 17. 7. 2024
oblačno 29 °C 17 °C
čtvrtek 18. 7. skoro jasno 33/19 °C
pátek 19. 7. polojasno 31/21 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 31/18 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:689
TÝDEN:2645
CELKEM:1554948