Navržená přírodní rezervace Traviny

Území bylo v letech 1904 až 1990 součástí vojenského výcvikového prostoru Mladá. Leží mezi dvěma lesními celky - na severu dubovým lesem na jihu lesem kolem Benátského vrchu, ve směru východ - západ zhruba mezi obcemi Lipník a městskou částí Kbel. Má tvar nepravidelného obdélníku rozměru cca 200 ha. Vlastní rezervace by měla zaujímat 68 ha.

V centrální části je suchý (sezónně zvodnělý) úpad, směřující od východu k západu k jizerskému údolí. V jeho střední části na místě "U protržené hráze" je dodnes zbytek výpustního zařízení (požeráku), dokumentující, že zde kdysi byla vodní nádrž sycená srážkami. Zbylá větší část je rovina, dnes s povrchem členěným antropogenními tvary - "tankovými" úvozy, okopy, zákopy a krátery po granátech. V nich se po větších deštích a zvláště na jaře udržuje voda, která je biotopem velmi vzácných žábronožek a listonohů letních, příp. obojživelníků.

Geologickým podkladem jsou střednoturonské slínovce až slinité pískovce, překryté místy sprašovými pokryvy nebo štěrkopísky pleistocenní terasy Jizery. Půdní série je pestrá opět díky typu využití - od surového substrátu, přes primitivní půdy typu protorendzin po pravé, místy odvápněné hnědé rendziny na slínovcích a oligotrofní hnědozemě na štěrkopíscích.

Flóra

Potenciální vegetací jsou zde převážně lipové doubravy, na jižních úklonech xerotermní doubravy, lokálně na písčitých půdách i subtermofilní acidofilní a borové doubravy.

Na převážné části území byly původně pole, částečně louky a sady. Poté zde vzniklo vojenské cvičiště. Ještě do roku 1968 zde probíhalo na značné části extenzivní hospodaření - pastva dobytka. Upuštěním od pravidelného hospodaření za sovětské okupace a užíváním území jako tankodromu zde vznikla svérázná ruderalizovaná lada. Kromě neustálého narušování povrchu pojezdu vojenské techniky a výbuchy granátů, s následkem destrukce půdy, zde často hořelo, spontánně nalétané keře byly záměrně likvidovány. Velká část prostoru byla zcela bez vegetačního pokryvu. Na druhé straně absencí hnojen a používání pesticidů vytvořily příznivé podmínky pro zachování na chemii citlivých organizmů.

Po ukončení vojenského výcviku v roce 1991, i přes negativní prognózy botanických specialistů začalo území rychle zarůstat a sukcesně se vyvíjet směrem k přírodovědecky zajímavým až unikátním společenstvům semixerotermních travinobylinných společenstev se sveřepem vzpřímeným a válečkou prapořitou, které tvoří dominanty loukám podobného porostu. Kromě toho je zde řada sukcesních přírodě blízkých ruderálních lad. Komplex těchto společenstev je druhově i barevně velmi pestrý.

Výsledkem zajímavého experimentu je transfer půdních bloků se silně ohroženým a chráněným hořečkem nahořklým pravým z nedaleké lokality Benátský vrch, kde byla schválena a dnes stojí řízená skládka, do centrální části Travin na identické biotopy. Kromě hořečku byly "přestěhovány" i hořce křížaté a silně ohrožená vrabečnice úpolní, archeofytní ruderální bylina, příbuzná lýkovci! Dnes je možno konstatovat, že pokus se zdařil - rostliny se ujaly.

Ochrana a hospodářské využívání

K vyhlášení územní ochrany je nutné předem zajistit odpovídající péči. Znovuzavedení vojenského "managementu" by bylo sice účinné, ale zvláštní a těžko reálné. Bohužel ani hledání zájemce o pastevní hospodářství nebylo doposud úspěšné. V poslední době je projednávána možnost zajistit tuto péči prostřednictvím provozovatele golfového hřiště v sousedství, (o jehož zřízení se uvažuje), jako vzájemně prospěšné koexistence. Součástí projektu je i obnova rybníku a další sadovnickokrajinářské úpravy.

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
všechny akce
Dlouhodobá předpověď počasí
Panorama foto
Psi utulek
Mapový portál
Ztráty a nálezy
Benátecký čtyřlístek
Benátecký čtyřlístek


Spolupracujeme
s partnerským
a informačním střediskem

Zlatý pruh Polabí


Jsme členy
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)