Přírodní památka Stará Jizera

Je to území mrtvých ramen v meandru řeky Jizery, s ochranným pásmem v přilehlé nivě mezi městskou částí Dražice a obcí Horky nad Jizerou. Katastrální území Brodce nad Jizerou.

Návrh na ochranu byl delší čas registrován na SSPPOP v Praze pod názvem V luhu. V roce 1987 bylo území vyhlášeno jako CHPV (chráněný přírodní výtvor).

Hlavním cílem ochrany je poměrně zachovalý komplex mokřadů a luk s rozptýlenými solitery mohutných dubů. Jedna z posledních ukázek nivního ekosystému na Jizeře.

Celé území je tvořeno nivními hlínami, v sousedství CHÚ na svazích údolí vystupují vápnité pískovce a slínovce svrchní křídy s četnými zkamenělinami (mlž Inoceramus lamarcki aj.). Subhydrické a semiterestické půdy (anmoor, vega) až terestrické hnědozemě. Bezlesá oblast s rozptýlenou zelení - břehové porosty, skupiny olší a keřových vrb a již zmíněné mohutné solitery dubů.

Flóra

Cenná je především vodní vegetace s chráněným leknínem bělostným, voďankou žabí a stulíkem žlutým. Pobřežní a luční vegetace je rovněž pestrá, i když bez chráněných druhů.

Fauna

Území se stalo útočištěm pro přežití společenstev živočichů pobřežních tůní a mokřadů. Z obojživelníků můžeme uvést skokana hnědého a ropuchu obecnou. Hnízdiště vodních ptáků (např. slípka zelenonohá).

Ochrana a hospodářské využívání

Část nivy je obhospodařována jako dvousečné vlhké až svěží louky, část je bohužel orná půda. Ramena slouží jako rybářský revír.

Ohrožení spočívá v rozšiřování orné půdy na úkor luk, dále v intenzifikaci rybářství a v neposlední řadě v odumírání dubů v důsledku grafiózy. Je třeba přeměnit pole zpět na extenzivní louky, vysadit nové solitery dubů, vodní ekosystémy zatím ponechat přirozené sukcesi. Do budoucna je možno uvažovat o vyhrnutí břehů.

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
všechny akce
Dlouhodobá předpověď počasí
Panorama foto
Psi utulek
Mapový portál
Ztráty a nálezy
Benátecký čtyřlístek
Benátecký čtyřlístek


Spolupracujeme
s partnerským
a informačním střediskem

Zlatý pruh Polabí


Jsme členy
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)