Povinné informace

Na této stránce naleznete informace povinně zveřejňované Městem Benátky nad Jizerou na základě ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Město Benátky nad Jizerou je povinným subjektem, který má podle zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, jako orgán územní samosprávy (§ 2 odst. 1 zákona). Město Benátky nad Jizerou je dále povinným subjektem, kterému zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této rozhodovací činnosti (§ 2 odst. 2 zákona).

- Vyhlášky a nařízení
- Územní plán
- Soupis investičních a neinvestičních akcí
- Organizační schéma města Benátky nad Jizerou
- Městský úřad Benátky nad Jizerou - organizační  schéma

- Obecné informace o kontrolách 2018

- Obecné informace o kontrolách 2017

- Obecné informace o kontrolách 2016

- Obecné informace o kontrolách 2015

- Obecné informace o kontrolách 2014

- Zpráva o činnosti 2017

- Zpráva o činnosti 2016

- Zpráva o činnosti 2015PřílohaPřehled o finančních plnění investičních akci

- Zpráva o činnosti 2014

- Zpráva o činnosti 2013

- Zpráva o činnosti 2012

- Zpráva o činnosti 2011
- Zpráva o činnosti 2010
- Zpráva o činnosti 2009
- Zpráva o činnosti 2008
- Zpráva o činnosti 2007

 • 9. Žádosti o informace

  Místo a způsob, jak získat příslušné informace
  Žádost o poskytnutí informace, se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Místo a způsob podání žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen informace)
  - Písemné podání na kontaktní poštovní adresu
  - Elektronické podání na adresu elektronické podatelny
  - Ústní podání při osobní návštěvě na adrese městského úřadu nebo telefonicky

  Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace
  Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

  Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

  Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

  Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

  Náležitosti podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle §19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

  Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

  • V písemné podobě osobním podáním na podatelně městského úřadu nebo podáním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb obojí na kontaktní poštovní adrese
  • Ústně do protokolu u vyřizujícího odboru městského úřadu na adrese úřadovny pro osobní návštěvu
  • V elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adrese elektronické podatelny
 • 11. Opravné prostředky

  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.

  Místo a způsob podání odvolání
  Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, t.j. u Městského úřadu Benátky nad Jizerou.

  Způsob podání odvolání je stejný jako u příjmu žádostí a dalších podání (viz bod 10).

  Odvolací lhůta (§ 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
  Lhůta pro odvolání je uvedena v rozhodnutí, v poučení účastníků správního řízení o odvolání, ve kterém je uvedeno, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je tak možno učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává.

  Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty.

  V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

  Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí: Osoba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, může podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozvěděla, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán byl oznámil; zmeškání úkonu nelze prominout. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro účastníky uvedené v §27 odst. 1 správního řádu.

  Neoznámení rozhodnutí se nemůže dovolávat ten, kdo se s ním prokazatelně seznámil. Na takového účastníka se hledí, jako by mu správní orgán doručil rozhodnutí s chybějícím poučením.

  Náležitosti odvolání
  §82 (2) Odvolání musí mít náležitosti uvedené v §37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

  §37 odst. 2 správního řádu
  „Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle §19 odst. 3 správního řádu. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.“

 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací

  Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.

 

Přehled zákonných lhůt zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) naleznete na Portálu veřejné správy ČR www.portal.gov.cz

 • 14. Předpisy
  • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
   Právní předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí na Městském úřadu Benátky nad Jizerou, v pracovních dnech v době, po kterou je městský úřad otevřen pro veřejnost (otevírací hodiny).
  • 14.2 Vydané právní předpisy
   Právní předpisy Města Benátky nad Jizerou (obecně závazné vyhlášky a nařízení) v kanceláři vedoucího úřadu Městského úřadu Benátky nad Jizerou

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
všechny akce
Dlouhodobá předpověď počasí
Panorama foto
Psi utulek
Mapový portál
Ztráty a nálezy
Benátecký čtyřlístek
Benátecký čtyřlístek


Spolupracujeme
s partnerským
a informačním střediskem

Zlatý pruh Polabí


Jsme členy
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)